Plugggggggggg

Jag kom på att att jag behöver repetera KOL och Hjärt-och kärlsjukdomar inför torsdagens tenta. Jag är så uttråkad av allt läsande så jag tänkte att jag kunde skriva lite om KOL på bloggen som ett sätt att repetera det jag lärt mig, samtidgt som ni får lära er lite grann. Jag kör direkt från huvudet. Jag ska försöka att inte tjuvkika i läroböckerna etc. Jag varnar er, detta kan bli jobbigt att läsa. Let's go!

80% av alla KOL-patienter är rökare. Förut var KOL en mansdominerad sjukdom. Men detta har börjat utjämnas då allt fler kvinnor röker. Andra orsaker till KOL sägs vara att personen har utsatt för passiv-rökning under flera års tid, att man haft upprepade lunginfektioner som barn eller att man haft ett yrke där man under flera år andats in skadlig gas, partiklar eller dylikt. KOL är irreverisbel vilket betyder att patient aldrig kan blir frisk, utan succesivt blir sämre.

Tillstånd som vanligen ingår i KOL:

Kronisk bronkit innebär att patienten har hosta med upphostningar, under en period av minst tre månader, två år i rad.
Anledning till kronisk bronkit anses då vara det främmande ämnet som ständigt irriterar lungorna, som tidigare nämnts, oftast rök. När röken kommer ned i luftvägarna, ned genom bronkierna och uti alveolerna påverkas cellerna i vävnaden. I slemhinnan aktiveras mastcellerna och utlöser en infektion i både luftvägar och i lungvävnadens stödjevävnad. Detta lockar till sig delar av immunförsvaret som kallas T-lymfocyter och Makrofager (vitablodkroppar), dessa har en fagocyterande uppgift, dvs en uppgift att eliminera främmande partiklar, i detta fall de gifitiga ämnerna från ciggaretten. Om lungorna utsätts för detta varje dag under flera år kan inflammationen bli kronisk. I detta skede har bägarcellerna ökat i antal. Samtidigt som de slemproducerande körtlarna ökar i storlek. Vilket leder till en ökad slemproduktion. Samtidigt har cilierna (flimmrehåren) förstörts. Detta försämrar funktionen att transportera bort slem och baktierer. Detta gör det lättare för bakterier och virus att gro i lungan och därför har KOL-patienter lättare att drabbas av infektioner.

Emfysen förekommer ibland hos KOL-patienter. Detta betyder att alveolernas väggar har en tendens att brista och på så sätt bilda större luftrum. Detta leder till en förlust av lungvävnad eftersom andningsytan reduceras. Detta försämrar även gasutbytet. Alveoler är den del av lungan där lungvävnaden möter kapilärerna och där sker gasutbytet. Vid inandning tar kroppen upp syre (O2) och vid utandning försvinner koldioxid (CO2) från kroppen. Det försämrade gasutbytet leder till att patienten får svårare att andas.

Det som händer är att det fagocyterande cellerna frisätter toxiska substanser som utsätter utlöser oxidativ vävnadsstress. De frisätter även proteolytiska enzymer (elastas, kollagenas och gelatinas). Dessa enzymer skadar ett viktigt protein som kallas elastin, som har en den viktiga funktionen att hålla vävnaden elastisk. Detta leder till lungorna blir mindre elastiska vilket leder till att personen får svårare att andas eftersom lungorna inte kan expandera som dem ska. Detta försämrar främst utandningen.
Det tillstånd när man får försämrad utandning pga av sämre elasticet i lungorna, kallas dynamisk kompression. Då det är ett försämrat gasutbyte, stannar allt mer luft kvar i alveorna vilkar ökar residualvolymen. Detta leder till att lungorna blir mer utspända och bröstkorgen blir kraftigt välvd.
En annan sak som försämrar KOL-patienters andning är den kolinerga reflexen. kolinerga irritanta receptorer påverkas av röken och får bronkerna att dras ihop sig ännu mer.

Eftersom patienten har en försämrad utandning, leder det till att CO2 ökar i blodet. CO2 konkurerar med syret om hemoglobinet vilket leder till att syremättnaden minskar i blodet. Detta kan leda till en respiratorisk acidos, dvs att ph-värdet är surare än normalt. Detta stör den naturliga syra-bas-balansen i kroppen. Kroppen försöker frenetiskt få bort koldioxiden från blodet genom att öka andningsfrekvensen.
Övriga symptom

andfåddhet vid lätt ansträngning, blekhet (pga kroppen ej får tillräckligt med syre), cyanos, avmagring (energiförbrukningen ökar pga det ökade syrebehovet), tunnare axlar och indragna halsgropar.

Med tiden tillkommer exacerbationer, perioder då patienten försämras. Oftast pga nya infektioner. Med tiden kommer symptomen bli värre. Tillslut kommer personen att få dyspné vid minsta ansträngning.
Detta visar hur KOLt det är att röka. höhö

Who is Daris Darison?


Söndag

Det här med att inte ta pappaledigt. Pappor vet inte vad dem går misste om.


RSS 2.0